Polinfo Membership Levels

Get Listed Today Free - Wpisz Twoja Firme Dzisiaj

Polski Przewodnik Polinfo
Questions?Call602-688-9208
Create or Claim your business listing and get 90 days of all premium features absolutely free! No credit Card or Bank Account Needed.
Business
  - get 
connected, find new customers and build stronger business relationships. This powerful marketing program helps you easily create a consistent presence on the World's #1 Polinfo.com Directory. For help call today at 602-688-9208 
Wlasciciele Biznesow-Znajdz nowych klientów i zbudój nowe kontakty biznesowe.Ten potezny program marketingowy pozwala latwo tworzyc widoczna obecnosc na swiatowym #1Polinfo.com katalogu.
   Full Mini-Website for Your Business
       Pelna mini-strona dla Twojej firmy
YesYes
   List Multiple Categories
       Lista wielu kategorii
up to 1unlimited
   List in Multiple Cities & States
       Lista w wielu miastach i stanach
only 1
   100% Free Direct Inquiries From Prospects
       100% bezplatne bezposrednie zapytania od potencjalnych klientów

check mark
   No Advertisements on Your Public Listing
       Brak reklam na twojej stronie publicznej

check mark
   Phone Number Displayed on Your Public Listing
       Numer telefonu wyswietlany na Twojej stronie publicznej

check mark
   Website Link Displayed on Your Public Listing
       Link do witryny wylwietlany na Twojej stronie publicznej

check mark
   Social Media Links Displayed on Your Public Listing
       Linki do social media wyswietlane na Twojej publicznej stronie

check mark
   Free Blog to Get More Online Exposure
       Bezplatny blog, aby uzyskac wiecej ekspozycji online

check mark
   Top Placement in The Businesses Serving Polish Communities Directory
       Pierwsze miejsce docelowe w katalogu
 check mark
   First Priority for New Klijent Referrals
       Pierwszy priorytet dla nowych klientów poleconych
 check mark
   Additional Local Online Exposure
       Dodatkowa lokalna ekspozycja online
check mark check mark
   No Advertisements on Your Mini-Website
       Brak reklam na Twojej mini-stronie
 check mark
   Professional Assistance with Profile Setup
       Profesjonalna pomoc przy konfiguracji profilu
 check mark
   Free Job Posting, Find a Great Employee Setup
       Bezplatne wysylanie ofert pracy, znajdz pracowników

check mark
   Post Classifieds Feature
       Opublikuj funkcje ogloszen

check mark
   Ability To Publish Photos
       Mozliwosc publikowania zdjec

check mark
   Ability To Publish Videos
       Mozliwosc publikowania vodeo

check mark
   Ability To Publish Coupons / Deals
       Mozliwosc publikowania kuponów / promocji

check mark
   Ability To Publish Events
       Mozliwosc publikowania wydarzen

check mark
   Ability To Publish Job Openings / Listings
       Mo?liwosc publikowania ofert pracy

check mark
   Advertising Discount, Significant Savings
       Rabat reklamowy, znaczne oszczsdnosci

Up To 15% Discount
 Create ListingCreate Listing
Connect with MORE Klijents

free membership

$0 / year

business

$30 / month

 

Increase SEO, Get Picked First  

Search Engine Optimization is a critical for today's successful marketing strategy. Include links, anchors and keywords in all of your published content. Watch as your content is picked up by Google, Bing, Yahoo and other websites within minutes of posting.  

Zwieksz SEO, 
Optymalizacja wyszukiwarek jest kluczowym elementem dzisiejszej udanej strategii marketingowej. Uwzglednij linki, kotwice i slowa kluczowe we wszystkich publikowanych tresciach. Zobacz, jak twoje tresci sa zbierane przez Google, Bing, Yahoo i inne strony internetowe w ciagu kilku minut od opublikowania.


Advertising Discount, Significant Savings  

Choose your account level and choose your advertising discount -- up to 15% savings. Each Total Access business account provides your company with an online and e-Newsletter advertising discount to complement your marketing strategy.  

Rabat reklamowy, znaczne oszczednosci
Wybierz poziom konta i wybierz znizke za reklame - do 15% oszczsdnosci. Kazde konto biznesowe Total Access zapewnia Twojej firmie rabat na reklame online i e-Newsletter w celu uzupelnienia Twojej strategii marketingowej.


Weekly Report, Track Results  

Receive a weekly snapshot of your account activity to help determine ROI. It's easy to track activity to your company profile and published content. You'll connect effectively with our extensive worldwide audience -- watch your website traffic grow.  


Raport tygodniowy, wyniki sledzenia
Odbieraj cotygodniowe migawki aktywnosci na koncie, aby okreslic ROI. Mozesz latwo sledzic aktywnosc w profilu firmy i publikowanych tresciach. Bedziesz skutecznie laczyl sie z szeroka publicznoscia na calym swiecie - obserwuj, jak rosnie Twoja strona internetowa.


Logo Placement, Build Your Brand  

Your logo strategically placed on our home page, rotating every 3 seconds, building your brand on the world's #1 renewable energy website. When our readers click on your logo, they are directed to your company profile with all your current published content and a direct link to your website. Increase your traffic and be recognized!  


Umieszczenie logo, buduj swojj brand?
Twoje logo jest strategicznie umieszczone na naszej stronie glównej, rotujac co 3 sekundy, budujac Twoja marke na swiatowej stronie internetowej dotyczacej polnji na calym swiecie. Kiedy nasi czytelnicy klikna na twoje logo, zostana przekierowani do Twojego profilu firmy z cala twoja opublikowana trescia i bezposrednim linkiem do twojej strony. Zwieksz ruch i badz rozpoznawalny!


Company Directory, Be Found  

Your company profile is included in our online directory and is searchable by keyword, technology and/or location. Also included in your Company Profile is a direct link to your website, your logo and an extensive company description, plus your products featured on your company profile linked directly to your website products section. Prospective clients contact you directly through our secure form.  


Katalog firm, mozna znalesc
Twój profil firmy jest zawarty w naszym katalogu online i mozna go przeszukiwac wedlug slów kluczowych, technologii i / lub lokalizacji. Profil firmy zawiera równiez bezposredni link do Twojej witryny, Twojego logo i obszernego opisu firmy, a takze produkty z profilu firmy polaczone bezposrednio z sekcja produktów Twojej witryny. Potencjalni klienci kontaktuja sie z Toba bezposrednio za posrednictwem naszej bezpiecznej formy.

          Post your classifieds

             Post your classifieds, as many as you need and watch emails poring in. 

           
           Opublikuj swoje ogloszenia

           Opublikuj swoje ogloszenia, tyle, ile potrzebujesz, i ogladaj wgranie e-maili.


Company Blog, Grow Your Network  

Give your company a personality by publishing blogs to communicate with our global audience. Connect on a personal level to inspire responses and feedback from our readers and gain a different perspective about the industry.  


Blog firmowy, rozwijaj swoja siec
Nadaj swojej firmie osobowosc, publikujcc blogi, aby komunikowac sie z nasza globalna publicznoscia. Nawiaz kontakt na poziomie osobistym, by inspirowac odpowiedzi i opinie od naszych czytelników i zyskaj inna perspektywe na temat branzy.


Free Job Posting, Find a Great Employee  

Adding personnel to your company? Post your jobs for free (a $375 value, each) in your profile admin area, and sit back as the resumes fill your inbox. Our targeted JOBS board draws all professionals, narrowing your search immediately.  


Bezplatne wysylanie ofert, znajdz dobrego pracownika
Dodawanie personelu do swojej firmy. Opublikuj swoje prace za darmo (wartosc 375 $ kazda) w obszarze administracyjnym profilu i czekaj. Nasza plansza JOBS skierowana jest do wszystkich profesjonalistów.


Networking, Make New Connections  

Polinfo.com has its own networking features. Build key business relationships by adding companies and users to your network. Stay current on industry happenings by following what your network is saying. Add comments to blogs or articles and watch your network grow.  


Tworzenie sieci, nawiazywanie nowych polaczen
Polinfo.com ma swoje wlasne funkcje sieciowe. Buduj kluczowe relacje biznesowe, dodajac firmy i uzytkowników do swojej sieci. Badz na biezaco z wydarzeniami w branzy, obserwujac, co mówi twoja siec. Dodawaj komentarze do blogów i artykulów i obserwuj, jak rozwija sie Twoja siec.